Området

"Her skal ligge en super badestrand "
Handbjerg kan håbe på det eftertragtede blå flag.
Vandet ved Handbjerg Strand er så rent, at Handbjerg sagtens kan gøre sig fortjent til det eftertragtede blå flag, hvis man alene kikker på vandkvaliteten.
Det er baggrunden for, at Holstebro Kommunes natur- og miljøafdeling nu vil undersøge muligheden for at den planlagte Handbjerg Marina kan opnå status af Blå Flag-havn.

Det er den selvejende institution Handbjerg Marina Fond, der har en ansøgning inde hos kommunen og Kystdirektoratet for at få lov til at bygge en marina. I den forbindelse har marina-folkene lagt op til, at der skal være en kunstigt anlagt sandstrand som blot en af de mange faciliteter i tilknytning til marinaen.

Du kan læse meget mere om marina-planerne og blå flag i Dagbladet.
Kilde:
http://www.dagbladet-holstebro-struer.dk/article/20090624/DHS/520725364

 

 

Beliggenhed
3 km. vest for Vinderup ved Venø Bugt

Beskrivelse
Handbjerg Strand er et ca. 80 ha. stort strandengsområde med moser og tagrørsbevoksning. Desuden er der ved lavvande meget store vadeflader i Venø Bugt. Området strækker sig fra Hellegård Å i vest forbi Skærbæk til Landtingmark i nord, hvor Mosevej fra Vinderup udmunder i Landtingvej. Området afgrænses mod syd af jernbanen.

Adgangsforhold
Området er privatejet og derfor svært tilgængeligt. Strandengsarealet kan med kikkert overskues fra broen over Hellegård Å i syd (1), fra P-pladsen ved Handbjergvej (P1) samt fra Landtingvej (2).
Fra P-pladsen (P2) ved Strandvejen kan man via sti og bro komme til stranden og gå mod øst. Nordfra gør man holdt ved Mosevejs udmunding i Landtingvej (P3). Herfra går man sydpå langs stranden, idet de fleste fugle altid står ved Skærbæks udløb i Venø Bugt. Ved de små vandfyldte damme er der til tider et rigt fugleliv.

Fugleliv
Ynglefugle: Der yngler bl.a. krikand, gråand, toppet skallesluger, stor præstekrave, vibe, dobbeltbekkasin, rødben, gul vipstjert og bynkefugl. I nærheden musvåge og tårnfalk. Muligvis også gravand, atlingand samt skeand.
Trækfugle: Området besøges bedst i træktiden om efteråret, hvor de første vadefugle allerede er tilbage i juli måned. I august kan der ses store flokke af strandskade, hjejle, vibe, dobbeltbekkasin, rødben, ryler og måger. Desuden ses et mindre antal hvidklire, svaleklire, mudderklire og stenvender. Ved sydlige og sydøstlige vinde er der særligt mange vadefugle.
I Venø Bugt ses mange gravænder og gråænder, mens krikænder især om foråret holder til på strandengen. Senere på året er der flokke af hvinænder i fjorden.

Af Leif Novrup, Sevel
(Kilde : Tekst og kort er fra "fugle og natur - en guide til Vestjylland", 1992 udgivet af DOF-Ringkøbing Amt)

Fugle & natur i området
http://www.fugleognatur.dk/lokalitetintro.aspx?ID=6454

 

Læs planer for området  her

Se Holstebro Kommunes “Forslag til lokalplan nr. 1025”   her

Skov og Naturstyrelsens artikel om arealerne -   her